ERP là gì? Giải pháp ERP là gì? Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp là gì? ERP giải quyết khó khăn và mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?

ERP를 고민하는 당신이 꼭 알아야 할, 완전 싸고 새로운 ERP 이야기

‘SAP’라고 하면 어떤 이미지를 떠올리십니까?
– ‘많은 기업이 사용하는 좋은 시스템 이지만, 우리가 사용하기엔 너무 무겁다’ 라는 이미지를 갖고 계시지는 않은지요?

만약, 여러분께서 그런 고정관념을 가지고 계셨다면, 이번 세미나를 꼭 한번 들어보세요 ^^
– ‘SAP에 대해 나는 조금 알고 있지. 후후…’ 하셨던 분들이라면, 혹시 ‘C4’라고 들어보셨나요?

만약, 들어보지 않으셨다면, 이번 세미나를 꼭 한번 들어보세요 ^^
그리고… 아래와 같은 분들께도 추천드립니다.

– 회계, 물류 관리를 더 이상 엑셀과 장부로 관리하다간 몇몇 직원 회사를 나가겠다 싶으신 분…
– 아니면, ‘내가 나가겠다’ 싶으신 분
– ERP를 쓰고는 싶은데, 너무 비싸서 뜻을 접으신 분…
– 아니면 너무 비싸서 윗분께 말씀한번 드리지 못하신 분
– ERP를 초기 투자 비용 없이 월비용으로 사용하고 싶으신 분
– SAP ERP가 좋긴한데 중소기업에겐 너무 무겁다고 생각하시는 분. 하지만 여전히 SAP가 땡기시는 분
– 복잡한 ERP 시스템 필요없다. 싸고 사용하기 쉬운 회계(재무/관리/세무) 시스템 하나 있으면 된다고 생각하시는 분
– 회계 기능만 쓰다가, 나중에 물류쪽까지 시스템을 확장하여 사용하고 싶다고 생각하시는 분
– 지사나 계열사에도 ERP나 회계시스템을 설치토록 하고 싶은데 비용이 높아 엄두를 못내시고 있는 분
– 자사의 협력사들에게 ERP를 도입토록 유도하여 전체 물류 연계성을 고도화하고 싶은데, 비용이 높아 협력사들이 망설이고 있는 분
– 우리 회사에 필요한 ERP기능만 선택하여 사용하고 싶으신 분
– 나에게 꼭 맞는 ERP를 월비용으로 사용하고 싶으신 분

B2B IT 비즈니스플랫폼, 토크아이티: http://www.talkit.tv
Video Rating: / 5

Tags: ,